أرشيف يوم: 2017-03-04

Amawal amasɣan n tmaziɣt

     Taγult n usγan d tawwurt tameqqrant seg d-keccmen yimerḍilen aεraben γer tmaziγit. D tidet, kra seg yimerḍilen-a ttusertayen, maca aṭas seg-sen ttγimin akk-n s talγa-nsen tanaṣlit, d ayen yessedramen anagraw γef tebna tutlayt tamaziγt d wayen yettekkin deg usentali n tmeggarut-a. I lmend n waya, yesḍulli ad nemdel …

أكمل القراءة »

La vérité sur le toponyme al-djazaïr

    D’après l’étymologie répandue par l’Etat Algérien, se basant sur des conclusions fantaisistes de certains auteurs versés dans la falsification de l’Histoire et de l’identité multimillénaire amazighe, le toponyme El Djazaïr ou Alger est d’origine arabe : ce serait, selon eux, le doublet d’un mot plus connu « EL …

أكمل القراءة »

Ismawen n yisaduren d twuriwin

Win ara yenadin deg tentaliwin n tmaziγt, ad yaf aṭas n yisemawen n yisaduren d twuriwin; nutni ṣken γef mennawt n talγiwin, kra deg-sen d anaṣli, kra niḍen d ajentaḍ. Meccan, aya ur yrnumik dakken tamaziγt d tanesbaγurt deg temsalt-a ; skud talsa tetteddu γer sdat, skud ttnulfun-d isaduren imaynuten …

أكمل القراءة »

Agerrud bu snat tyemmatin

Nnig n tneflit i as-d-yettunefken s γur Axellaq, Sidna Sliman yettwabudd-d daγen s twassna tameqqrant. S twassna-ya, yessawaḍ ad yefru kra n tlufa umi wer yezmir umdan ad yaf tifrat. Yiwen wass, usant-d γer teγremt n Sidna Sliman snat tlawin, yiwet d timizwiγt tayeḍ d timibrikt. Yal yiwet deg-sent teddem-d agerrud deg ufus …

أكمل القراءة »

Asbuγer n tmaziγt s wawalen imaynuten yebnan γef yiqulab iqburen

Asnulfu n wawalen imaynuten yessefk ad yebnu γef yiqulab utbiten, mulac d asedrem ara nessedrem anagraw n tmaziγt. I wakken ad nessegdel i waya, aql-i ihi fkiγ-d tarrayt swayes ara nesbuγer tutlayt-nneγ war amihi n werway n unagraw-is. Gret tamawt dakken anadi-a ur yemmid ara; ad t-nettkemmil yal m’ara nestufu. …

أكمل القراءة »

Irman n yiniten

Tamaziɣt, s tentaliwin-is meṛṛa, ɣer-s aṭas n yirman n yiniten; kra deg-sen d ikkmaziɣen, kra nniḍen d idiganen. Imi amawal n tmaziɣt tatrart yeḥwaǧ ass-a asefti iwakken ad yeddu d talit-a, ihi yessefk ad ten-id-nessegrew deg yiwen wumuɣ d wad nesnulfu wiyaḍ ma terra tmara  :Irman n yiniten yellan yakan …

أكمل القراءة »