اخر التدوينات

La vérité sur le toponyme al-djazaïr

    D’après l’étymologie répandue par l’Etat Algérien, se basant sur des conclusions fantaisistes de certains auteurs versés dans la falsification de l’Histoire et de l’identité multimillénaire amazighe, le toponyme El Djazaïr ou Alger est d’origine arabe : ce serait, selon eux, le doublet d’un mot plus connu « EL …

أكمل القراءة »

Ismawen n yisaduren d twuriwin

Win ara yenadin deg tentaliwin n tmaziγt, ad yaf aṭas n yisemawen n yisaduren d twuriwin; nutni ṣken γef mennawt n talγiwin, kra deg-sen d anaṣli, kra niḍen d ajentaḍ. Meccan, aya ur yrnumik dakken tamaziγt d tanesbaγurt deg temsalt-a ; skud talsa tetteddu γer sdat, skud ttnulfun-d isaduren imaynuten …

أكمل القراءة »

Agerrud bu snat tyemmatin

Nnig n tneflit i as-d-yettunefken s γur Axellaq, Sidna Sliman yettwabudd-d daγen s twassna tameqqrant. S twassna-ya, yessawaḍ ad yefru kra n tlufa umi wer yezmir umdan ad yaf tifrat. Yiwen wass, usant-d γer teγremt n Sidna Sliman snat tlawin, yiwet d timizwiγt tayeḍ d timibrikt. Yal yiwet deg-sent teddem-d agerrud deg ufus …

أكمل القراءة »